Get your lucky shoes to seaside!

Perioada concursului: 12 iunie - 20 august 2019.

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfășurarea concursului „ GET YOUR LUCKY SHOES TO SEASIDE ” inițiat de S.C Hotstepper S.R.L. și se adresează unei anumite categorii de participanți (anume desemnată), reprezentând o serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul desfășurării acestei activități:

 

CAPITOLUL 1. - ORGANIZATORUL

1.1 Organizatorul concursului „GET YOUR LUCKY SHOES TO SEASIDE” (denumit în cele ce urmează „Concursul") este S.C. Hotstepper S.R.L, înmatriculată la Registrul Comerțului sub j13/698/2015, CIF 34352656, cu sediul in Eforie Nord, strada Panselelor, nr 39, cu punct de lucru si magazin in strada Baratiei, nr 33, sector 3, Bucuresti.

 

1.2 Concursul se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul") obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derulării Concursului, dar nu înainte de a anunța publicul.

1.3 Pentru aducerea la cunoștință publicului, Regulamentul este întocmit și este disponibil.

CAPITOLUL 2. - DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

2.1 Concursul se va desfășura pe întreg teritoriul României, în mediul online cat si in magazinul fizic  prin achizitionarea de produse comercializate de  organizator www.hotstepper.ro în perioada 12 iunie -20 august 2019.

  

CAPITOLUL 3. - DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Pot participa la Concurs doar persoanele fizice, având vârsta de minim 16 ani și domiciliul sau reședința în România. Nu au dreptul de participare la acest Concurs angajații Organizatorului, precum și soțul/soția și rudele până la gradul 4 ai acestora.

3.2 În cazul în care câștigătorul premiului este lipsit de capacitate de exercițiu (totală ori parțială) datorită exclusiv altor cauze decât lipsa vârstei împlinite de 18 ani la data începerii Concursului, acesta este îndreptățit să intre în posesia lui prin intermediul curatorului său legal, care va semna în numele câștigătorului procesul verbal de predare primire a lui, cât și o declarație prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea cadoului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de acesta.

3.3 Participarea la acest Concurs presupune acceptul câștigătorilor referitor la faptul că, persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea în care domiciliază și materiale foto, scrise, audio și video înregistrate de Organizator pot fi facute publice și folosite pentru a face publică premierea și asocia cu marca acestuia „Hotstepper", însă doar în legătură cu prezentul Concurs și fără a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea și utilizarea de către Organizator a acestor materiale se va face fară niciun fel de plată suplimentară pentru câștigători.

 

CAPITOLUL 4. - MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

4.1 Pentru a participa la Concurs participanții trebuie să îndeplinească cumulativ toate condițiile menționate în Capitolul 3 - Dreptul de participare.

4.2 Organizatorul dă startul concursului pe 12 iunie 2019  și ia în considerare doar înscrierile persoanelor care au îndeplinit toate condițiile menționate în capitolul 3, înscrise până la data de 20 august, ora 23:59.

Orice comandă care este finalizată și livrată în această perioadă va intra automat în tragerea la sorți. Daca o persoana plaseaza mai multe comenzi in acest interval, va beneficia de mai multe sanse, Câștigătorii vor fi extrași prin tragere la sorți cu ajutorul random.org și vor fi anunțați pe data de  30 august 2019  atat pe pagina de facebook Hotstepper, telefonic si pe adresa de email folosita la inregistrare.

 

CAPITOLUL 5. - PREMIUL CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTUIA

5.1 Câștigătorii concursului vor fi anunțați,  pe pagina de facebook Hotstepper, telefonic si pe adresa de email folosita la inregistrare, în data de 30 August 2019.

5.2 Câștigătorii vor fi deciși prin extragere cu ajutorul random.org.

5.3 Premiile  concursului  sunt

  • Excursie pentru doua personae constand in cazare pentru doua nopti cu mic dejun inclus in perioada 13 septembrie – 15 septembrie 2019 la hotel Carmen din Eforie Nord.
  • Un produs la alegere din situl hotstepper.ro
  • Un voucher cadou in valoare de 250 de lei care poate fi folosit atat in magazinul fizic cat si online intr-un interval de 6 luni de zile.

5.4 Câștigătorii consursului vor fi contactați în cel mult 48 de ore de la încheierea concursului.

5.5 Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli după punerea câștigătorului în posesia cadoului.

5.6 În situația descoperirii de către Organizator a unei/unor fraude, acestuia îi este în drept să elimine participantul care a fraudat. Dacă frauda este descoperită ulterior acordării cadoului, dar anterior expedierii acestuia, Organizatorul este în drept a anula cadoul participantului care a fraudat.

 

CAPITOLUL 6. - LITIGII

6.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Concurs se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente.

   

CAPITOLUL 7. - RESPONSABILITATE

7.1 Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru:

a) Situațiile în care Câștigătorul nu vede mesajul trimis de Organizator, rămâne fără un răspuns din partea câștigătorului, până pe data de 3 septembrie 2019, din orice motive independente de voința și fără nicio culpă a Organizatorului;

b) Organizatorul și părțile implicate în acest Concurs nu își asumă răspunderea pentru email-urile nelivrate datorită defecțiunilor sau supraîncărcării rețelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a funcționării deficitare ori nefuncționării aplicațiilor utilizate de participanți (soft și/sau hard-ware).

c) Situațiile în care premiul nu este livrat ori înmânat câștigătorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la înregistrare; d) Organizatorii sunt responsabili să comunice condițiile de desfășurare și să respecte prevederile regulamentului fără a suporta costuri determinate de acțiunile ulterioare ale câștigătorilor.

  

CAPITOLUL 8. – CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

8.1 Datele sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor.

8.2 Tuturor participanților la Concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001.

8.3 La cererea participanților, adresată în scris către S.C. Hotstepper S.R.L., Bucuresti, Sector 3, Barației, nr 33 se obligă:

a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

b) să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

c) să înceteze în mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

8.5 Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei S.C. Hotstepper S.R.L., trimițând o astfel de cerere pe adresa de mail info@hotstepper.ro sau cerere scrisa la adresa din Bucuresti, str. Bărăției, nr 33, sector 3.

8.6 La data încheierii tuturor operațiunilor de prelucrare în legatură cu prezentul concurs (colectare, notificare câștigători, înmânare cadouri) câștigătorul își manifestă consimțământul expres și neechivoc prin înscrierea în concurs.

Pentru o prelucrare ulterioară, datele cu caracter personal vor fi transformate în date anonime și stocate exclusiv în scopuri statistice.

S.C. Hotstepper S.R.L.